Zamówienia publiczne

 

 

Grajewo, dnia 13.11.2017r.

 

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

NABYWCA:

Powiat Grajewski, ul. Strażacka 6B,

19-200 Grajewo, NIP 7191568228

ODBIORCA:

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,

ul. A. Mickiewicza 3,

19-200 Grajewo

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy:

 • artykułów spożywczych,
 • mięsa i przetworów mięsnych,
 • drobiu i wędlin drobiowych,
 • pieczywa i ciasta
 • warzyw i owoców,
 • artykułów nabiałowych,
 • mrożonek i ryb

 

dla Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie, zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7.

 

 1. Produkty muszą spełniać Polskie Normy
 2. Dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego,
 3. Odbiór ilościowy i jakościowy u Zamawiającego,
 4. Dostawy wg zamówień (telefoniczne) co najmniej raz w tygodniu.

 

Z ważnych przyczyn niezależnych od zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ilość towaru (w asortymencie) może ulec zmianie (na plus lub minus 20 %) Wykonawca z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji wobec Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę  do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

- wyceniona wg zestawienia asortymentowego załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 z podaniem wartości brutto,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz podpisana przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana  lub dostarczona  na  adres: Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, 19 - 200 Grajewo  ul. A. Mickiewicza Nr 3 do dnia 27.11.2017 r.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena 100 %

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Jabłoński pod numerem telefonu 862722096 w 22 oraz adresem email: jakrzych1@wp.pl

 

VIII. ADRES WYSYŁKOWY

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie

19- 200 Grajewo, ul. A. Mickiewicza Nr 3

 IX. ZAŁĄCZNIKI

 •  wzór formularza ofertowego,
 • zestawienie asortymentowe

 

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Jabłoński

Data wytworzenia: 2017-11-10

Wprowadzający: Mirosław Śleszyński

Data modyfikacji: 2017-11-13

Opublikował: Mirosław Śleszyński

Data publikacji: 2016-12-01