Zapytanie ofertowe

Grajewo, dnia 09.06.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe II

 

I. ZAMAWIAJĄCY

NABYWCA:

Powiat Grajewski, ul. Strażacka 6B,

19-200 Grajewo, NIP 7191568228

ODBIORCA:

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,

ul. A. Mickiewicza 3,

19-200 Grajewo

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Zakup wraz z dostawą książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 14.07.2017 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, 19 - 200 Grajewo ul. A. Mickiewicza Nr 3 lub pod adresem e-mail: jakrzych1@wp.pl do dnia 19.06.2017 r. godz. 10.00.

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            - Cena 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Jabłoński pod numerem telefonu 862722096 w 22 oraz adresem e-mail: jakrzych1@wp.pl

 

VIII. ADRES WYSYŁKOWY I DOSTAWY

Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie

19 - 200 Grajewo,

ul. A. Mickiewicza Nr 3

 

IX. W ZAŁĄCZENIU:

- druk oferty,

- wykaz przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1.

 

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie

Data wytworzenia: 2017-02-28

Wprowadzający: Mirosław Śleszyński

Data modyfikacji: 2017-06-09

Opublikował: Mirosław Śleszyński

Data publikacji: 2017-02-28